1000 കൈയെഴുത്തു മാഗസിനുകളുമായി വിതുര സ്കൂൾ

വായന മരിക്കരുത്, എഴുത്ത് നിലയ്ക്കരുത് ” എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി വിതുര ഗവ.വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആയിരം കൈയെഴുത്ത് മാഗസിനുകളും 25 ക്ലാസ് ലൈബ്രറികളും. 8 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ 1013 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്വന്തമായി കൈയെഴുത്ത് മാഗസിനുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്. കൂടാതെ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 25 ക്ലാസ് മുറികളിലും ലൈബ്രറികളും തയ്യാറാക്കി. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിലെ മഴുവൻ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റുകളും സ്വന്തമായി മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ കൈപ്പടയിൽ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ.കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനോടൊപ്പം 1013 വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ മാഗസിനുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം പ്രകാശനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് പോലീസ് കെഡറ്റുകളും ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് അക്ഷര വലയം തീർത്തു. തുടർന്ന് മാഗസിൻ മതിലും സമൂഹ വായനയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *