പി. എസ്. സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക

പി. എസ്. സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുവമോര്‍ച്ച നടത്തിയ സെക്രട്ടരിയേറ്റ് മാര്‍ച്ച് അക്രമാസക്തമായി.

ചിത്രങ്ങള്‍: പ്രശാന്ത് പുളിയറക്കോണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *