മീഡിയ മോണിട്ടറിംഗ് സെൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രചാരണവും നിരീക്ഷിക്കുതിനുള്ള മീഡിയ മോണിട്ടറിംഗ് സെൽ കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, ടിവി ചാനലുകൾ, റേഡിയോ ചാനലുകൾ എന്നിവ ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കും. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, പെയ്ഡ് ന്യൂസ് എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന പത്രവാർത്തകൾ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ ശൈലിയിലുള്ള മറ്റ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷന് കൈമാറും. സ്ഥാനാർഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുതിനുള്ള മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആന്റ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *