വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കേന്ദ്രനിരീക്ഷകൻ എത്തി

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ കേന്ദ്രനിരീക്ഷകൻ (ജനറൽ ഒബ്സർവർ) ഗൗതംസിംഗ് എത്തി. മധ്യപ്രദേശ് കേഡറിലെ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. റൂം നമ്പർ 205. ഫോൺ: 0471-2335310, 7356579327.

വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ കേന്ദ്രനിരീക്ഷകൻ (ജനറൽ ഒബ്സർവർ) ഗൗതംസിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *