അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കരാർ നിയമനം

സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളജിൽ രചനാശരീര വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഫസർ കരാർ നിയമനത്തിന് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് 10.30 ന് ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2460190

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *