ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി വേണം

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന എല്ലാത്തരം ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ പരസ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം പരസ്യവും സി.ഡിയിൽ നൽകണം. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആന്റ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *