റേഷൻ കാർഡിൽ ആധാർ നമ്പർ 31 വരെ ചേർക്കാം

ജില്ലയിലെ എല്ലാ റേഷൻകാർഡ് ഉടമകളും തങ്ങളുടെ റേഷൻകാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ റേഷൻകാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്‌ളൈ ഓഫീസർ ജലജാറാണി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെയും ആധാർ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈമാസം 31 വരെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ തീയതിക്കു മുൻപായി ആധാർ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റേഷൻകടയുമായോ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *