വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇടവറ, കുറ്റിയാമ്മൂട് ആശ്രമം, പിടയന്നൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 11 രാവിലെ ഒൻപതു മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പൂജപ്പുര ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ കണ്ണേറ്റുമുക്ക് ഭാഗങ്ങളിലും തൈ്ക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിലെ മേലാറന്നൂർ, ഈസ്ലാൻഡ്, സ്.ഐ.റ്റി, ജി.റ്റി.യു ഭാഗങ്ങളിലും അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഒക്ടോബർ 11 രാവിലെ 9.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.00 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *