വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്‍ സി. ബി. എസ്. ഇ. പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടി

ഇക്കഴിഞ്ഞ സി. ബി. എസ്. ഇ. പരീക്ഷകളില്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്‍ സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ 121 പേര്‍ എഴുതിയതില്‍ 68 പേര്‍ക്ക് ഡിസ്റ്റിന്‍ക്ഷന്‍, 112 പേര്‍ക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിച്ചു. 96.4% മാര്‍ക്കോടെ കുമാരി അഭിരാമി ലാല്‍ ഹുമാനിറ്റീസില്‍ സ്കൂല്‍ ടോപ്പര്‍ ആയി.

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ 133 പേര്‍ എഴുതിയതില്‍ 105 പേര്‍ക്ക് ഡിസ്റ്റിന്‍ക്ഷന്‍, 25 പേര്‍ക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിച്ചു. 488 മാര്‍ക്കോടെ നന്ദന സ്കൂള്‍ ടോപ്പര്‍ ആയി. സോഷ്യല്‍ സ്റ്റഡീസില്‍ നന്ദനയ്ക്കും, സംസ്കൃതത്തില്‍ ശില്‍പ എസ്. നായര്‍ക്കും 100 മാര്‍ക്ക് വീതം ലഭിച്ചു.

618 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *