എ. ആര്‍. ആര്‍. സ്കൂളിലെ വിജയികള്‍

ഇക്കഴിഞ്ഞ സി. ബി. എസ്. ഇ. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ നെട്ടയം എ. ആര്‍. ആര്‍. സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അധ്യാപകരോടും  മാനേജ്മെന്‍റ് അംഗങ്ങളോടുമൊപ്പം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *