എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+

പൂവച്ചൽ സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ എസ്.എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *