ഒരു വയറൂട്ടാം ഒരു വിശപ്പകറ്റാം

ഒരു വയറൂട്ടാം, ഒരു വിശപ്പകറ്റാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിതുര ഗവ.വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ എസ്.പി.സി പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്ന ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഇന്ന് വിതുര, വലിയ കാല സെറ്റിൽമെന്റിലെ 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതുരയുടെ സ്വന്തം കുട്ടിപ്പോലീസുകാർ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിതുര സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.എസ്.ശ്രീജിത്ത്, പി.റ്റി.എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.സുരേന്ദ്രൻ , എസ്.എം.സി ചെയർമാൻ ശ്രീ. വിനീഷ് കുമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കെ.അൻവർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രക്ഷിതാക്കൾ, കെഡറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply