മലിനംകുളം നവീകരിച്ചു

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ മലിനംകുളം നവീകരിച്ചു. 38.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുളം നവീകരിച്ചത്.  കുളം നവീകരണത്തോടെ ഭൂഗര്‍ഭ ജലസംഭരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും സമീപവാസികള്‍ക്ക് കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.  വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനും കുളം നവീകരണം സഹായകമാകും. 

64 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *