പുതിയ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ഐ.ജി ദിനേന്ദ്ര കശ്യപ് ഐ.പി.എസ്സ് ചാർജെടുത്തു

പുതിയ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ഐ.ജി ദിനേന്ദ്ര കശ്യപ് ഐ.പി.എസ്സ് ചാർജെടുക്കുന്നു

718 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *