ജില്ലാ കളക്ടർ പരിശോധന നടത്തി

വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യവിപണന മേഖലയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പരിശോധന നടത്തി. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചാണ് മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്നതെന്ന് കളക്ടർ ഉറപ്പാക്കി. പരമ്പരാഗതമായി ലേലം നടന്നുവന്നിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് തൂക്കി വിൽപ്പനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം കൗണ്ടറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യലേലം ഒരുകാരണവശാലും നടത്തരുതെന്നും തൂക്കിവിൽപ്പന സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുമാത്രം നടത്തണമെന്നും മത്സ്യതൊഴിലാളികളോട് കളക്ടർ നിർദേശിച്ചു.

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും കളക്ടർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അനുകുമാരി, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ, തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാർ ജി.കെ സുരേഷ്‌കുമാർ, ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply