കണ്ടല കോളനിയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി

അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി തൂങ്ങാംപാറ കണ്ടല കോളനിയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളൂടെ ഉദ്ഘാടനം