പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ

ബി ജെ പി യുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ.