സ്പീക്ക് യംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

സ്പീക്ക് യംഗ് ഉദ്ഘാടനം:മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നിർവഹിച്ചു….ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ.