കുറച്ചു ചൂട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി റോഡിൽ കയറി കിടക്കുന്ന നായ
നായയുടെ യോഗാഭ്യാസം പ്രകടനം

"/>
22.8 C
New York
August 9, 2020
കൗതുക കാഴ്ചകൾ

മനുഷേന്മാർ റോഡിലിറങ്ങാത്ത കാലം

കൊറോണ കാരണം സമ്പൂർണ്ണ ലോക് ഡൌൺ ആയ തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ട ഭാഗത്ത് നടു റോഡിൽ നായയുടെ പ്രകടനം

കുറച്ചു ചൂട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി റോഡിൽ കയറി കിടക്കുന്ന നായ
നായയുടെ യോഗാഭ്യാസം പ്രകടനം

Related posts

ഹോ ഇന്നാ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നേ

News Desk

കോവിഡ് ആയാലും ചക്രങ്ങൾ മുന്നോട്ടു തന്നെ പോകണ്ടേ…?

News Desk

കോവിഡ് കാലം മൃഗങ്ങൾക്കും വേണം സുരക്ഷ

News Desk