ചിത്രം: പ്രശാന്ത് പുളിയറക്കോണം

"/>

കോവിഡ് കാലം മൃഗങ്ങൾക്കും വേണം സുരക്ഷ

കുണ്ടമൺകടവ് പാലത്തിന്റ ഭാഗത്ത് നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രം. രാവിലെ പട്ടിക്ക് മരുന്ന് നൽകാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം മൃഗാശുപത്രിയിൽ പോയി തിരികെ വരുന്നു.

ചിത്രം: പ്രശാന്ത് പുളിയറക്കോണം

Leave a Reply