മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആയിരുന്നു ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും ഐ...