തിരുവനന്തപുരം തീരത്ത് നീര്‍ച്ചുഴിസ്‌തംഭം

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം താഴമ്പള്ളി കടപ്പുറത്ത് ദൃശ്യമായ അപൂർവ്വമായ “നീർച്ചുഴിസ്തംഭം” . കടലിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പായി പ്രായം ചെന്ന മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.

Visual courtesy : Dr. Johnson Jament