തിരുവനന്തപുരത്ത് 1082 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് 1025 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് 936 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സർക്കാരിന്റെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധം തലകീഴാകുന്നു; ഡോ.എസ്.എസ് ലാൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് 949 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സംഘം

തിരുവനന്തപുരത്ത് 1,099 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇന്ന് 12,095 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോവിഡ് : ഇന്ന് മുതലുള്ള പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ (തിരുവനന്തപുരം)

കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികൾക്കുള്ള ഹ്രസ്വകാല പരിശീലന പരിപാടിക്കു തുടക്കമായി